ΕΥΧΕΣ:

Όροι Χρήσης

 

Οι Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας keraki.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ της keraki.gr και των χρηστών της.

 

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας keraki.gr επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στην ιστοσελίδα keraki.gr.

Το keraki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Όρους Χρήσης και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στην ιστοσελίδα του.

 

Σκοπός: Η IpHost, θέτει την ιστοσελίδα keraki.gr στη διάθεση των χρηστών ως πλατφόρμα διαμεσολάβησης στην εκτέλεση της υπηρεσίας που διαφημίζει, δηλαδή την εντολή για να εκτελεστεί μια πράξη κατ’ εντολή των χρηστών.

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας keraki.gr

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας σε άτομα που πιστεύoυν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους βλέποντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο ή που πιστεύει ότι θίγεται η προσωπικότητα τους ή τα χρηστά ήθη/έθιμα.

Προσωπικά στοιχεία

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την πληρωμή για την υπηρεσία πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως π.χ. αριθμούς τηλεφώνων 0900), ισχύουσα διεύθυνση Email καθώς και Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας για ταυτοπροσωπία εφόσον πραγματοποιηθεί αγορά με πιστωτική κάρτα.
Με την χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας keraki.gr ο χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα keraki.gr.Δ. Γενικές υποχρεώσεις χρηστών

Δ. Γενικές υποχρεώσεις χρηστών

Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης που όρισε στο keraki.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του.

Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας keraki.gr

 

Οι χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας keraki.gr.

Ε. Χρήση υπηρεσίας

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας όπως παρέχεται από το keraki.gr

Η υπηρεσία keraki.gr έχει την υποχρέωση να προβεί στην ολοκλήρωση εκτέλεσης της υπηρεσίας για την οποία πήρε εντολή από τον χρήστη της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης δεν θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της εντολής ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής.

Αποκλεισμός ευθύνης του keraki.gr

Η υπηρεσία keraki.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν από υπαιτιότητα τρίτου ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την υπηρεσία όπως αυτή περιεγράφηκε κατά την εντολή από τον χρήστη της ιστοσελίδας.

Η υπηρεσία keraki.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την δημοσίευση κειμένων από τον χρήστη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΤ. Αλλαγή όρων

To keraki.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, αφού πρώτα ενημερώσει τους επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών του οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του keraki.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Όρους Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

  1. Ρήτρα ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Όρvn Χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Όρους Χρήσης .